Voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment kunt teruglezen.

Artikel 1 – Definities

 1. BENU Direct: de besloten vennootschap BENU Direct B.V., gevestigd te Maarssen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32075541.
 2. Website: de website van BENU Direct, te raadplegen via www.benudirect.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
 3. Koper: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met BENU Direct en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen BENU Direct en Koper, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van BENU Direct zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Koper in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor BENU Direct slechts bindend, indien en voor zover deze door BENU Direct uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 – Prijzen en informatie

 1. Alle op de Website en in andere van BENU Direct afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien door BENU Direct verzendkosten in rekening worden gebracht, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
 3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. BENU Direct kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van BENU Direct afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 4. BENU Direct kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4 – Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod van BENU Direct en het voldoen aan de daarbij door BENU Direct gestelde voorwaarden.
 2. Indien Koper het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BENU Direct onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Koper de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Koper onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft BENU Direct het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 4. BENU Direct heeft het recht bestellingen van Kopers die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

Artikel 5 – Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Koper zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
 2. Tijdens de registratieprocedure kiest Koper een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Koper is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. Koper dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. BENU Direct is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Koper die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Koper is. Al hetgeen gebeurt via het account van Koper, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Koper.
 4. Indien Koper weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of BENU Direct daarvan in kennis te stellen, zodat BENU Direct gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6 – Uitvoering Overeenkomst

 1. Zodra de bestelling door BENU Direct is ontvangen, stuurt BENU Direct de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel bepaalde zo spoedig mogelijk toe.
 2. BENU Direct is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 3. De levertermijn bedraagt in beginsel 7 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van BENU Direct.
 4. Indien BENU Direct de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Koper daarvan in kennis. Koper kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 5. BENU Direct raadt Koper aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 7 dagen, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail bij BENU Direct te melden.
 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Koper.
 7. BENU Direct is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als die van het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Koper is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren. De kosten van het terugzenden van het product zijn in dat geval voor rekening van BENU Direct.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

 1. Koper heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met BENU Direct binnen 14 dagen na ontvangst van het product zonder opgave van redenen te ontbinden. In geval van ontbinding als in de vorige volzin bedoeld, zal BENU Direct het door Koper betaalde aankoopbedrag aan Koper retourneren en de kosten voor het retourneren van het product dragen.
 2. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking en zal de Koper de verpakking van het product niet openen.
 3. Koper kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit artikel door binnen deze termijn BENU Direct op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, op de wijze zoals vermeld op de Website. Alleen niet aangebroken verpakkingen kunnen worden geretourneerd.
 4. Reeds door Koper (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Koper.
 5. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en de daaromtrent eventueel gewenste procedure vermeld.

Artikel 9 – Betaling

 1. Koper dient betalingen aan BENU Direct volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. BENU Direct is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Artikel 10 – Garantie en conformiteit

 1. BENU Direct staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat BENU Direct er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door BENU Direct, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Koper op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
 3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen 7 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijze had moeten ontdekken BENU Direct daarvan in kennis te stellen.
 4. Indien BENU Direct de klacht gegrond acht, worden na overleg met Koper de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Koper betaalde prijs voor het product. Het bepaalde in dit artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Artikel 11 – Klachtenprocedure

 1. Indien Koper een klacht heeft over een product (conform artikel 10 van de Algemene Voorwaarden) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van BENU Direct, dan kan hij bij BENU Direct telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. De daarvoor van toepassing zijnde contactgegevens zijn onder het kopje “Contactgegevens” vermeld onderaan deze Algemene Voorwaarden.
 2. BENU Direct geeft Koper zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal BENU Direct binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, de ontvangst daarvan bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te kunnen geven op de klacht van Koper.

Artikel 12 – Persoonsgegevens

 1. BENU Direct verwerkt de persoonsgegevens van Koper conform de op de Website gepubliceerde privacy policy.

Artikel 13 – Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Midden-Nederland.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan en zal BENU Direct een vervangende bepaling in de Algemene Voorwaarden opnemen die zoveel mogelijk zal aansluiten bij de bedoeling van de vervangen bepaling.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en via de Website verstaan.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

BENU Direct B.V.
Straatweg 2
3604 BB Maarssen
T: 0800 – 0202 098
E: info@benudirect.nl
KvK: 32075541
BTWnr: NL808003409B02