Privacy statement

Dit privacy statement informeert u over de verwerking van persoonsgegevens door BENU Direct, gevestigd te Maarssen aan de Straatweg 2, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32075541. BENU Direct kan deze privacy statement van tijd tot tijd aanpassen.

Wij adviseren u daarom regelmatig het privacy statement door te nemen, in ieder geval op het moment dat u een bestelling plaatst, of anderszins gegevens verstrekt via de website. Indien u jonger dan 16 jaar bent, of onder curatele bent gesteld, is de toestemming van uw wettelijke vertegenwoordiger vereist teneinde u te kunnen registeren en bestellingen te kunnen plaatsen.

Cookies

BENU Direct maakt gebruik van cookies. Dit is een tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is www.benudirect.nl. Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u op onze cookie pagina.

Verwerking persoonsgegevens

BENU Direct verwerkt persoonsgegevens, waaronder BENU Direct verstaat, elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over onze producten en diensten en de koop en verkoop van onze producten en diensten zo goed mogelijk te laten verlopen. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat BENU Direct zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening.

Uw persoonsgegevens zijn (noodzakelijkerwijs) beschikbaar voor BENU Direct, uw apotheek bij wie de bestelling wordt geplaatst, alsmede uw huisarts en zorgverzekeraar. BENU Direct kan uw persoonsgegevens koppelen en controleren met uw persoonsgegevens bij uw apotheek, uw huisarts en uw zorgverzekeraar. Indien u niet (langer) instemt met de bewerking van uw persoonsgegevens, betekent dit automatisch dat u geen gebruik kunt maken van onze dienstverlening. BENU Direct gebruikt uw persoonsgegevens – voor zover wettelijk toegestaan – ook om u te informeren over producten en/of diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn.

Indien u een bestelling plaatst via de webshop worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met derden (bijv. huisarts en zorgverzekeraar). Bij een bestelling via de webshop worden uw gegevens uitsluitend gebruikt door BENU Nederland om haar dienstverlening uit te voeren.

Wij zullen u slechts informatie per e-mail, sms of fax sturen indien u hiervoor toestemming heeft gegeven (op de website). U kunt te allen tijde bezwaar maken indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen. Wij zullen u dan niet langer informatie sturen. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens in het kader van analyse teneinde onze dienstverlening aan u te kunnen verbeteren. Aan BENU Direct gelieerde ondernemingen van de Brocacef Groep (een overzicht van de ondernemingen binnen de Brocacef Groep kunt vinden op de website www.brocacef.nl) zouden u – voor zover wettelijk is toegestaan en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt – eveneens informatie kunnen sturen over producten of diensten.

BENU Direct bewaart uw persoonsgegevens voor zover nodig voor bovengenoemde doeleinden en voor zover dat nodig is op basis van de wet. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn worden zo spoedig mogelijk verwijderd.

BENU Direct heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist, onvolledig, of irrelevant zijn, of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Voorts heeft u onder omstandigheden het recht tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzet aan te tekenen. BENU Direct beëindigt de verwerking terstond, indien zij het verzet gerechtvaardigd acht.

Contact

Indien u één van de in het privacy statement genoemde rechten wenst uit te oefenen, of anderszins vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met BENU Direct. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming Lela Saou (dpo@brocacef.nl) of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

BENU Direct
Straatweg 2
3604 BB Maarssen

T: 0800 – 6555 555 (gratis)
F: 030 – 245 02 55
E: info@benudirect.nl